• Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verticale Tuinen gevestigd te Horst (KvK-nummer:82122806),

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van producten alsmede de uitvoering daarvan door Verticale Tuinen. Verticale Tuinen is aldus te verstaan als gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verticale Tuinen.
 3. Eventuele Algemene (inkoop) Voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Onder “producten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de door Verticale Tuien te leveren goederen.
 5. Onder “afnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die met Verticale Tuinen een overeenkomst wenst te sluiten respectievelijk heeft gesloten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

Onder “afnemer consument” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de afnemer natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verticale Tuinen.

 1. Een afnemer die eenmaal met toepassing van de Algemene Voorwaarden van Verticale Tuinen een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna op enige wijze opgegeven orders (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te gaan, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkende of aanvullende bepalingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Indien Verticale Tuinen niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verticale Tuinen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door of namens Verticale Tuinen mondeling of in dag- of weekbladen of online aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en/of zolang de voorraad strekt.
 2. Alle door Verticale Tuinen uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 3. De door Verticale Tuinen opgegeven prijzen aan een afnemer zijn exclusief btw en eventuele bezorgkosten of andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders staat aangegeven. Door Verticale Tuinen opgegeven prijzen aan een afnemer consument zijn inclusief btw, doch exclusief eventuele bezorgkosten of andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Ingeval van veranderde omstandigheden, waaronder prijsverhogingen, kan Verticale Tuinen gedurende de werkzaamheden de prijsopgave bijstellen ook indien de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. In het geval van een afnemer consument is deze gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de voormelde prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de afnemer consument alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 4. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de afnemer aanvaard, dan heeft Verticale Tuinen het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de afnemer voor akkoord getekende offerte door Verticale Tuinen is geaccepteerd respectievelijk bevestigd. Ingeval van een afnemer consument komt de overeenkomst tot stand, ingeval van online bestellingen, zodra de bestelling door Verticale Tuinen is ontvangen.
 6. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 7. Verticale Tuinen is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 8. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Verticale Tuinen, binden slechts indien deze door Verticale Tuinen schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Tenzij in een overeenkomst anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan door Verticale Tuinen geleverde producten gesloten voor de bepaalde tijd van drie jaren. De onderhoudsovereenkomst dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden tegen het einde van de overeengekomen duur. Behoudens indien de onderhoudsovereenkomst tijdig wordt opgezegd, wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor perioden van telkens één jaar.

 

Artikel 3. Herroepingsrecht en kosten

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping:

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht:

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Verticale Tuinen bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen. Verticale Tuinen heeft het recht zich bij de uitvoering van een overeenkomst door hulppersonen (werknemers van Verticale Tuinen daaronder niet begrepen) te laten bijstaan.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de opdrachtbevestiging of in de offerte vermeld is. De termijn waarbinnen de uitvoering van de overeenkomst dient te geschieden vangt aan op het moment waarop Verticale Tuinen over alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, producten, instructies en documenten beschikt en de afnemer overigens ook aan zijn verplichtingen heeft voldaan, voor zover van toepassing.
 3. De bepaalde termijn waarbinnen uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, wordt door Verticale Tuinen naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de uitvoering van de overeenkomst geeft de afnemer niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Verticale Tuinen voor directe of indirecte gevolgen van de te late uitvoering van de overeenkomst.
 4. De afnemer staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen, aanwijzingen en dergelijke.
 5. Indien Verticale Tuinen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats uitvoering aan de overeenkomst kan geven, doordat de afnemer de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de afnemer in verzuim en heeft Verticale Tuinen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 6. Verticale Tuinen heeft alsdan recht op vergoeding van door hem reeds voor uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, evenals van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die Verticale Tuinen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst al is aangegaan, onverminderd het recht van Verticale Tuinen om voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met Verticale Tuinen gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de afnemer, is Verticale Tuinen gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan voor ten hoogste zes maanden op te schorten.
 8. Indien Verticale Tuinen op grond van het bepaalde in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Verticale Tuinen op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding aan de afnemer van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 5. Levering

 1. Onder “levertijd” wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de producten zullen worden geleverd. De overeengekomen levertijd gaat in zodra Verticale Tuinen de schriftelijke aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt, en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen.
 2. Opgegeven leveringstijden zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opgegeven leveringstijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, doch overschrijding daarvan maakt Verticale Tuinen niet aansprakelijk. De overschrijding van de levertermijn door Verticale Tuinen geeft de afnemer niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 3. Verticale Tuinen is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Indien echter door omstandigheden, vallende buiten de directe invloedsfeer van Verticale Tuinen, onmogelijk is om de bestelde hoeveelheid te leveren, is Verticale Tuinen gerechtigd, na in kennisstelling van de afnemer, de hoeveelheid te verminderen, of de levering in fasen uit te voeren.
 4. De levering geschiedt op het moment dat de producten feitelijk op de overeengekomen plaats aan de afnemer ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer consument over op het moment van levering en in alle overige gevallen op het moment van verzending door Verticale Tuinen.
 5. Indien de afnemer de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de afnemer. De producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na verstrijking van een bepaalde bewaarperiode, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de afnemer te zijn geannuleerd.
 6. Verticale Tuinen behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de afnemer vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de afnemer, behoudt Verticale Tuinen zich de eigendom van de geleverde producten voor tot op het moment waarop de afnemer aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan Verticale Tuinen betreffende:
 2. de krachtens een overeenkomst geleverde of nog te leveren producten;
 3. krachtens een overeenkomst ten behoeve van de afnemer te verrichten werkzaamheden;
 4. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst.
 5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de afnemer is overgegaan, is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te bevreemden onder welke titel dan ook.
 6. Verticale Tuinen heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en zover de afnemer met de nakoming van enige verplichting jegens Verticale Tuinen in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Verticale Tuinen in betalingsmoeilijkheden verkeert.
 7. De afnemer verleent Verticale Tuinen nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om al die plaatsen te betreden of te laten betreden door Verticale Tuinen en door Verticale Tuinen aan te wijzen derden indien Verticale Tuinen het geleverde wenst terug te nemen.

 

Artikel 7. Reclames

 1. Eventuele gebreken of tekortkomingen behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na levering, dan wel voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk, dan wel telefonisch met binnen 72 uur een schriftelijke bevestiging daarvan, aan Verticale Tuinen te worden gemeld.
 2. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de afnemer verplicht tot betaling.
 3. Geringe afwijkingen van de bestelde casu quo geleverde levende producten in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en vorm (e.d.) kunnen geen grond opleveren voor klachten en kunnen voor de afnemer nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 4. Indien de te leveren producten casu quo werkzaamheden niet voldoen aan de overeenkomst, zal Verticale Tuinen zich inspannen de goederen casu quo werkzaamheden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht ter keuze van Verticale Tuinen zorg te dragen voor herstel of vervanging.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verticale Tuinen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 8. Betaling/annulering

 1. Betaling dient bij aflevering te geschieden. In geval van interieurbeplanting en verhuur/lease dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden en in geval van bloemsierkunst binnen 14 dagen, alles op een door Verticale Tuinen aan te geven wijze.
 2. Verticale Tuinen is gerechtigd een vooruitbetaling van de afnemer te verlangen, in welk geval dit aan de afnemer zal worden medegedeeld. Ingeval van een afnemer consument bedraagt deze vooruitbetaling ten hoogste de helft van de koopprijs.
 3. Een beroep op verrekening door de afnemer is uitgesloten.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Bij niet-tijdige betaling is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is de afnemer of afnemer consument in dat geval verplicht alle door Verticale Tuinen na de vervaldatum gemaakte incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten volledig aan Verticale Tuinen te vergoeden. Deze kosten worden door Verticale Tuinen gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 500.

In afwijking van het vorenstaande worden ingeval van een afnemer consument, de incassokosten berekend op basis van de Wet Incasso Kosten.

 1. Verticale Tuinen heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 2. Onverminderd het in de wet bepaalde, worden facturen van Verticale Tuinen direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de afnemer op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Verticale Tuinen is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij de afnemer verplicht is tot vergoeding van de door Verticale Tuinen geleden schade en gederfde winst.
 3. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door afnemer, heeft Verticale Tuinen recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving, met dien verstande dat de afnemer in ieder geval gehouden is ter zake van annuleringskosten minimaal 10% van de hoofdsom aan Verticale Tuinen te voldoen.

 

Artikel 9. Verpakking en transport

 1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.
 2. Transport geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van een afnemer consument geschiedt het transport voor rekening en risico van Verticale Tuinen, behoudens indien de afnemer consument de keuze voor een vervoerder maakt en de keuze voor deze vervoerder niet door Verticale Tuinen wordt aangeboden.
 3. Mits anders is overeengekomen, geschieden de leveringen vanaf € 250,00 franco huis.
 4. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 10. Garantie

 1. De door Verticale Tuinen te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verticale Tuinen kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De garantie van Verticale Tuinen gaat niet verder dan het, ter keuze van Verticale Tuinen, kosteloos herstellen van de gebreken casu quo vervangen van de geleverde producten.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verticale Tuinen voor alle directe kosten en schade, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door gebreken in een geleverd product, danwel een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de order of overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, telkens tot een maximum van het bedrag waarvoor Verticale Tuinen zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
 2. Verticale Tuinen is niet aansprakelijk voor:
 3. schade aan goederen die ontstaat tijdens het vervoer, het laden en lossen en het verblijf in de ruimte van de afnemer;
 4. vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen;
 5. gevolg- casu quo bedrijfsschade uit ter zake tekortkomingen en/of gebreken;
 6. schade aan producten die het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstraling, verzorging van deze producten;
 7. indirecte schade en indirecte kosten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van afnemer consument strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 8. brandschade ontstaan door bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, kerstverlichting, kerstukjes, kerstversiering of andere door Verticale Tuinen aan de afnemer geleverde zaken;
 9. De afnemer is verplicht Verticale Tuinen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesses, welke mochten zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen door derden op Verticale Tuinen, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheid waarvoor Verticale Tuinen niet aansprakelijk is.
 10. Iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek van de bestuurder(s) en al degene(n) die voor Verticale Tuinen werkzaam zijn of waren voor schade veroorzaakt bij of door de uitvoering van de overeenkomst is geheel uitgesloten, uitgezonderd de aansprakelijkheid wegens opzet of bewuste roekeloosheid. Voor zover dit exoneratiebeding om wat voor reden dan ook geen werking zou hebben, kunnen de in de vorige volzin bedoelde personen zich jegens afnemer in ieder geval beroepen op alle uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid waarop Verticale Tuinen zich jegens afnemer kan beroepen.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder “overmacht” wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Verticale Tuinen, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, oorlog, overheidsmaatregelen, of het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Verticale Tuinen producten of diensten betrekt.
 2. Verticale Tuinen kan in geval van overmacht, de overeenkomst opzeggen, dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
 3. Overmacht kan geen grond voor ontbinding opleveren voor de afnemer, tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn.
 4. Is naar het oordeel van Verticale Tuinen de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 5. Verticale Tuinen is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Verzich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die Verticale Tuinen ingevolge het recht toekomen. Verticale Tuinen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle door Verticale Tuinen eventueel verstrekte ontwerpen, foto’s, maquettes, modellen, tekeningen, etc. zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verticale Tuinen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Publicatie van door Verticale Tuinen vervaardigde producten zal uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verticale Tuinen.

 

Artikel 14. Vervalbeding en verjaringstermijn

 1. Iedere aanspraak jegens Verticale Tuinen vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren van de afnemer consument die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het product niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de afnemer consument Verticale Tuinen van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld

 

Artikel 15. Bescherming persoonsgegevens

 1. Verticale Tuinen kan in het kader van haar leveringen of werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over afnemer en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor afnemer (laten) verwerken door Verticale Tuinen. Verticale Tuinen zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van Verticale Tuinen bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Verticale Tuinen gaat zorgvuldig om met de door afnemer verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Verticale Tuinen, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van haar leveringen of werkzaamheden en/of de gevallen waarin Verticale Tuinen hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Ingeval van een datalek zal afnemer, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan Verticale Tuinen zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG. Onder een datalek wordt verstaan een inbreuk op de beveiliging bij Verticale Tuinen die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de

ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Verticale Tuinen voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door Verticale Tuinen van de AVG.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 2. Verticale Tuinen en de afnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op alle overeenkomsten tussen Verticale Tuinen en de afnemer is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Eventueel overeengekomen aanvullende voorwaarden, regelende bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden door Verticale Tuinen en/of de gebruiksaanwijzingen voor de afnemer, worden als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd.
 2. Verticale Tuinen is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Verticale Tuinen zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de afnemer ter hand stellen.
De waardering van www.verticaletuinen.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.9/10 gebaseerd op 20 reviews.